Témakörök a 10. évfolyam–hat évfolyamos képzésében résztvevők–számára (10. A és B osztály)

Témakörök a 10. évfolyam–hat évfolyamos képzésében résztvevők–számára (10. A és B osztály)

magyar nyelv és irodalom tantárgyból a belső vizsgához (kisérettségi) SZÓBELI

2023/24

Irodalom

 1. A középkori himnuszköltészet: Ómagyar Mária siralom (ÓMS)
 2. Dante: Isteni színjáték
 3. Az angol reneszánsz (Shakespeare Romeo és Júlia, Hamlet)
 4. A magyar reneszánsz (Janus Pannonius és Balassi Bálint költészete)
 5. A magyar barokk: Zrínyi Miklós Szigetei veszedelem című barokk eposzának átfogó elemzése
 6. Különböző epikai és lírai műfajok bemutatása: pl.: robinzonád, disztópia, pikareszk, tézisregény, emberiségköltemény, levélregény, naplóregény, vallomások, óda, himnusz, elégia, dal (stb.)
 7. Különböző motívumok, toposzok bemutatása: pl.: hegy, völgy, erdő, „athleta Christi”, kert, Eldorádó, ördög, alku, út, sziget, természet, fény-sötétség (stb.)
 8. A magyar felvilágosodás programadói (Bessenyei György, Batsányi János, Kármán József, Kazinczy Ferenc) és a nyelvújítás
 9. Csokonai Vitéz Mihály sokszínű költészete
 10. Berzsenyi Dániel költészete két stílus határán
 11. A romantika jellemző jegyei (kötelező olvasmány: Puskin – Anyegin)
 12. Kölcsey Ferenc költészete

Magyar nyelvtan

 1. Kommunikáció, tömegkommunikáció, pragmatika, nem nyelvi jelek, új szóbeliség: skype, chat, együttműködési alapelvek
 2. A jel, a jelrendszer
 3. Hangtan (hangtörvények)
 4. Alaktan (morfémák)
 5. Szótan (szófajok)
 6. A szójelentés: hangalak és jelentés
 7. A mondatrészek, mondatelemzés
 8. Mondattan (A mondatok csoportosítása: a beszélő szándéka, a logikai minőség és a

szerkezet szerint, az alárendelő összetett mondat fajtái, a sajátos jelentéstartalom)

 1. A szöveg (A szöveg és a kommunikáció, A szöveg szóban és írásban, A szöveg szerkezete és jelentése, A szövegtípusok, A címadás, Az intertextualitás)
 2. A stílusrétegek jellemző: a társalgási, tudományos, publicisztikai, közéleti írásbeli (a

hivatalos) és szóbeli (az előadói) (csak azok a stílusrétegek, melyeket március 15-ig átveszünk)

A felkészüléshez javasolt a tankönyvek megfelelő részei, a füzetbe írt órai vázlatok. (Önálló kutatómunkát a tételek kidolgozása nem igényel. A tételsorból a 2024. március 15-ig átvett tananyagokat kérjük a belső vizsgán.)

Debrecen, 2023. november 3.

A humán munkaközösség

belso_vizsga_Magyar_nyelv_es_irodalom_10_a-b_2024