A Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziumában, mint középfokú oktatási intézményben alapvetően fontosnak és meghatározónak tartjuk a Jézus Krisztus missziói parancsából kiemelt részletet: „Tegyetek tanítvánnyá minden népet…” (Máté 28,19). Ez az alapja az intézményünkben folyó oktató és nevelő munkánknak. Ennek megfelelően iskolánk világnézetileg elkötelezett református keresztyén intézmény, a hitbeli értékek megélésére és továbbadására törekszik. Munkánkkal segíteni szeretnénk a szülőket és a gyülekezeteket a gyermekük keresztelésekor tett ígéretük valóra váltásában, amely szerint úgy nevelik és neveltetik őt, „hogy ha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szentháromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt”.
A református iskola keresztyén közösség. Olyan hitvalló (lehetőleg református) pedagógusokat feltételez, akik hivatásukat Istentől kapott küldetésnek tekintik.Életpéldájukkal, minden megnyilvánulásukkal keresztyénné, krisztusi emberré kívánják nevelni tanítványaikat.
A Biblia Igéje alapján hisszük, hogy mindenkinek vannak Istentől kapott képességei, talentumai, melyeket tudatosan igyekszünk kibontakoztatni, fejleszteni, Istentől megáldott hasznos célok felé terelni.
Reformátoraink vallották, hogy nemcsak az egyénnek, hanem egész közösségeknek, népeknek is Istentől rendelt küldetésük van. A református iskola ennek jegyében osztozott és osztozik a nemzeti sorskérdésekben. Ez azt is jelenti, hogy alapvetőnek tartjuk a nemzeti értékek, hagyományok tudatosítását és ápolását, a magyarságtudatra való folyamatos, a különböző évfolyamú diákok értési fokának megfelelő nevelést. Nemcsak az erre különösen alkalmas szaktárgyi órákon – magyar nyelv és irodalom, történelem, ének, művészettörténet –, hanem minden más, órán és iskolán kívüli alkalmon, rendezvényen is.
Nemzeti ünnepeink méltó köszöntését ebből a szempontból is különösen hangsúlyosnak tartjuk, de más jellegű iskolai és iskolán kívüli megemlékezéseken is érvényesíteni igyekszünk ezt az alapelvünket. A hagyományápoláshoz, illetve -teremtéshez tartozik ugyanakkor iskolánkban az önképzőköri és a művészeti tevékenység, és a különböző szakkörök munkája.
Pál apostolnak a rómaiakhoz írott leveléből (9,16) választottuk igei jelmondatunkat: „nem azé, aki akarja, sem nem azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené.” Tudatában vagyunk annak, hogy nem önmagában a mi tanári munkánk eredményezi az Isten szerinti változást, ugyanakkor meggyőződéssel hisszük azt is, hogy a hitből fakadó engedelmes szolgálat nem marad hiábavaló.
Egyházi fenntartású református gimnáziumként döntő többségében református vallású gyermekek hitben való nevelését és oktatását végezzük, de más történelmi egyházakhoz tartozó növendékek felé is nyitottak vagyunk.

Iskolai oktató és nevelőmunkánk célkitűzései

Alapvető nevelési célkitűzésünk, hogy református tanulóinkat az élet viszontagságai közepette hitben megálló, gyülekezeteinkben jó szívvel szolgáló művelt, jellemes emberekké tegyük, nem református növendékeinket pedig saját felekezetük hasznos tagjaivá és református értékeinket megbecsülő hívő emberségre segítsük.
Nevelési és oktatási célunk, hogy tanulóink Istent és embertársait szerető, felelős polgárrá, tisztességes és emberséges, alkotásra és boldogságra képes emberré formáljuk, akik készek az örökölt és jelenkori kultúra valódi értékeit befogadni és továbbadni.
Kiemelten fontos célunknak tekintjük a ránk bízott tanulók tehetségének kibontakoztatását, a képességek és kulcskompetenciák – lehetőség szerint – egyénre szabott fejlesztését.
Tanítványainkat az önmaguk iránti igényességre kívánjuk nevelni, rendre, önfegyelemre szoktatni.
Célkitűzésünk a jövőre nézve az is, hogy munkánk által Debrecen reformátusságának szellemi központjává legyünk. Missziónkat – mely hívő ember számára az evangélium hirdetése – az oktatói, nevelői munkánkon keresztül szeretnénk megvalósítani. Nevelési elveinket az oktatásban, illetve a tanítás utáni alkalmainkon kell a gyakorlatba ültetnünk.
Alapvető törekvésünk a református szellemiség és a nemzeti identitástudat erősítése, elsajátíttatása is. A lemondást és a tűrést is ismerő és vállaló puritán magatartásforma megismertetésén fáradozunk a Dóczi Leánynevelő Intézet hagyományaihoz méltó módon. Ugyanakkor e jelen világból sem szeretnénk kivenni diákjainkat; nem követelünk fölösleges és idejét múlt dolgokat tőlük, hiszen akkor nem tudnak majd sikeresen eligazodni a társadalom útvesztőiben.
Bátorítjuk diákjainkat a minél több élő idegen nyelv elsajátítására. Ismerjék meg más népek, nemzetek értékeit, kultúráját, igyekezzenek tanulni tőlük, képviseljék közöttük saját értékeinket, törekedjenek a jó kapcsolatok és a kölcsönös tisztelet és megbecsülés kialakítására.
Végső soron oktatói munkánkkal azt szeretnénk elérni, hogy tanulóink rendelkezzenek az életben alkalmazható korszerű tudással, sajátítsák el az élethosszig tartó tanulás képességét, a személyes boldoguláshoz szükséges kompetenciákat és képesek legyenek a társadalomba való sikeres beilleszkedésre. Legyenek a sikereknek örülő és értük Istennek hálát adó, a kudarcokat méltósággal elviselő, harmonikus, magukkal és a környezetükkel békességre törekvő érett felnőtt emberekké!