Címlap

Hírek

13. Matula-napok- Szabó Magda sírjánál

Október 5-én 9. évfolyamos diákjaink a köztemetőben koszorút helyeztek el Szabó Magda írónő sírjánál. Itt hangzott el Perla Erzsébet magyar-történelem szakos tanárnő megemlékezése:

 

Tisztelt Egybegyűltek!

 

Szabó Magda 1917. október 5-én látta meg a napvilágot. A „holtig haza” Debrecen szülöttének sírjánál állva az egykori alma mater 9. évfolyamos diákjai képviselik a „hajdúsági Oxfordot”, ahogy ő nevezete a Debreceni Református Dóczi Leánynevelő Intézetet.

Büszkék vagyunk arra, hogy az újraindult Dóczyban ünnepelte a születésnapjait, így élete végéig személyes volt a kapcsolatunk vele. Még a Für Elise kötetét is 2002-ben Dísztermünkben foghatta először a kezében, amikor megjelent nyomtatásban. Azt vallotta a 90. születésnapján, hogy szüntelen vágyódás van benne az iskola közössége iránt, mi pedig életben tartva szellemiségét őrizzük az emlékét, hogy méltóak legyünk a kötődésére.

Műveiben az igazi drámák mindig a lélek mélyén játszódnak: legyen szó egy kamaszlányról vagy egy érett nőről. Ugyanolyan fontos számára, hogy a Születésnap Illés Borija megértse, hogy a hagyományok fontosak az életünkben, illik tudnia, hogy az utca névadójának – ahol él – mit köszönhet a magyarság, mint ahogy a danaida, Csándy Katalin is szembesüljön azzal, hogy sose ismerte fel a történelmi pillanatokat a sorsában, így az életben mindig mások vezették, tehát semmit se értett meg a világból.

Ő maga is példát mutatott azzal, hogy az elődöket tisztelet illeti: drámát írt Csokonairól, Debrecen szülöttéről, Vörösmartyról, megihlette a Himnusz oltalom kérője, Kölcsey Ferenc A csekei monológ című művében, valamint Händel alakját is megörökítette egy rádiójátékban. Műveit átszövik a biblikus motívumok, és kálvinista hite is megszólal a soraiban. Konfirmációs igéje „Ne félj, csak higgy!” valóban elkísérte a mindennapjaiban, és segített neki a helytállásban!

Jól ismeri a dacot, a büszkeséget, ami gyakran felülkerekedik a szereteten, így a sebek akár gyógyíthatatlanná is válhatnak. Szereplői közt mindig vannak nyárfaként kimagasló szikár jelleműek, de elénk állítja a gyenge lelkű ember vergődését is. Történelmi alakjai a fennköltségükben is emberiek, sőt a gyarlóság sem kerüli el őket. Viszont sose befolyásol bennünket, hogy a befogadó szimpátiáját ki nyerje el.

A kétezres évek elején öt éven belül két nagy díjat kapott Franciaországban: a Femina-díjat Az ajtóért, valamint a Cévennes-díjat a Katalin utcáért. Novemberben lesz nyolc éve, hogy búcsút kellett tőle vennünk, de a világ érdeklődik, számon tartja Szabó Magda műveit: a napokban jelent meg Olaszországban egy novelláskötete, és az utóbbi hónapokban Amerikában óriási népszerűségnek örvendenek a regényei.

„Jó napot kívánok Isten áldásával!” –idézzük az Abigél jellegzetes köszönését, Az ajtó Emerence figyelmeztet bennünket, hogy kétféle ember van, az egyik, aki söpör, a másik, aki söpörtet, félve gondolunk arra, hogy a Katalin utcában meghagyta, hogy a halálunkban csak egyetlen nevet kiálthatunk, és reménykedünk abban, hogy mi még időben felismerjük kapcsolatainkban a hibákat, és nem kell elszenvednünk azt a fájdalmat, amit az ő hősei végigéltek.

Sokat tudott a gyermeki lélekről. Fontosnak tartotta, hogy feltárja azokat az érzéseket, amelyeket meg se mernek vallani a tizenévesek. Jó rácsodálkozni, hogy az serdülők kételyei olykor a felnőtteket is újra megkörnyékezik, hiszen optimális esetben valahol bennünk lakik bujdosva az egykori gyermeki tisztaságú fantázia, valamint a világ szépségeinek birtokba vételének szándéka. De kevés az időnk mindent megcsodálni, még ha kíváncsiak vagyunk is a felszín mögött húzódó titkokra.

Minden korosztályhoz szólt, minden műnemben alkotott. Az utódokhoz című versének sorai „síromhoz úgy jártok, mint kútra” jövendölése beteljesült, s bár a folytatásban azt írja, hogy ez számára nem lesz vigasz – a sok elszenvedett sérelem után, de nekünk valóban forrásként szolgálnak csobogó szavai, és egy-egy művének elolvasása önvizsgálatra sarkall bennünket, és segít önmagunk megismerésében.

 

Módosítás: (2015. október 06. kedd, 07:01)

 

„Tanuljunk meg tanulni!”

Kedves Szülők és Diákok!

Ismertető a csoportos tanulásmódszertani tréningről

„Tanuljunk meg tanulni!”

Ajánljuk azoknak a hozzánk forduló 7-12. évfolyamon tanuló diákoknak, akik minél hatékonyabb tanulási technikák elsajátítására törekednek. A tanulásmódszertani tréning célja, hogy a tanulókkal megismertessük és megtanítsuk a hatékony tanulási technikákat. A foglalkozások során bemutatjuk, hogy hogyan kell beosztani a tanulásra szánt időt, önállóan és eredményesen elsajátítani a tananyagot. A tanulók tanácsokat és gyakorlati tudást kapnak a figyelem, a memória, a kreativitás, valamint a megértő gondolkodás fejlesztése terén is. A szövegek feldolgozása, a szövegértés, a lényegkiemelés, az olvasástechnika és a jegyzetelési technikák tekintetében is jelentős fejlődésre kínálunk lehetőséget a tanulási tréning során tanult technikák alkalmazása által. A teljesítményszorongás csökkenése, a szóbeli – írásbeli megmérettetések során tapasztalható feszültségek enyhülése, a tanulási motiváció növekedése együttesen jelentős változást eredményezhet a tanulási folyamat során. A tanulásra alkalmas lelki és szellemi állapot kialakítása érdekében a diákok relaxációs technikákat sajátíthatnak el.
Foglalkozásaink heti rendszerességgel, hétfői napokon a 7. és 8. tanórán kerülnek megszervezésre a Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziumában.

Várható eredmények
A játékos helyzetbe ágyazott fejlesztés növeli a tanuló saját sikerességének és eredményességének hitét, továbbá nyitottabb és motiváltabb lesz az önálló és csoportos feladatvégzés során is. Várhatóan javul a tanulás hatékonysága és a figyelmi folyamatok minősége. A hatékony tanulási technikák elsajátításával elért tanulási eredményesség a figyelmi működés mellett más pszichikus funkciókat, pl. az észlelést, az emlékezést, a gondolkodás szervezettségét és hatékonyságát is kedvezően befolyásolja.
Az egyidejűleg több területre kiterjedő képességfejlesztés általánosan javítja a tanulók tanulási teljesítményét. A csoporthelyzet az alkalmazkodó készséget, a társakkal való együttműködést, az önszabályozást, azaz a szociális készségeket is fejleszti.

Jelentkezésüket szeretettel várom!


Boris Péter
pszichológus

 

13. Matula-napok, 2015. október 4-10.

A 13. MATULA-NAPOK A DÓCZYBAN

A RENDEZVÉNYSOROZAT RÖVID BEMUTATÁSA

A Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziumában –nemes hagyományként- az idén (2015. október 4-10.) már tizenharmadik alkalommal kerül sor a MATULA-NAPOK programjainak megrendezésére, amely átfogja az iskola egészét, főleg annak közösségi, hitéleti és művészeti területeit. A programok időtartama minden évben Szabó Magda Kossuth-díjas írónő, iskolánk egykori diákjának és későbbi tanárának a születésnapja (október 5.) és Dóczy Gedeon névnapja (október 10.) köré szerveződik. Az eseménysor ünnepi családi istentisztelettel kezdődik, amelyet a Református Kistemplomban tartunk Papp Tibor gyülekezeti lelkész és Ablonczy Béla lelkész-vallástanár igei szolgálatával és Ilyés Ilona igazgató asszony beszédével. (2015. október 4. 10.00-11.30)

A hét elején megemlékezünk az aradi vértanúkról, (Kossuth utcai ref. templom) és koszorút helyezünk el a Hősök temetőjében, valamint Dóczy Gedeon iskolai domborművénél- és sírjánál, továbbá Szabó Magda Kossuth-díjas írónő sírjánál, (2015. október 5. hétfő 12.15) .Ugyanekkor megemlékezünk Koncz Aurélné Karácson Ottília egykori igazgató, Dr. Kopányi Mária internátus igazgató, Dr. Papp Ferenc igazgató, valamint az iskolánkat 2000-ben újraindító és 2006-ban elhunyt Kunszabóné Dancs Edit igazgatónőről a köztemetőben. Megemlékezünk néhai Dr. Korsós Bálint igazgató úrról, aki a közelmúltban hunyt el és koszorút viszünk a Noszvajon található nyughelyére.

A Dóczy Galériában Fülöp Sándor alkotásaiból „Szülőföldem” címmel nyílik kiállítás, (2015. október 6. kedd, 11.45).

Természetesen a Szabó Magda írónőre való emlékezés, a városi gimnáziumok számára rendezett irodalmi-történelmi emlékverseny (2015. október 7., szerda 15.00-17.45) és az iskolai „Ki mit tud?”, (2015. október 5. hétfő 14.30) fontos elemei ennek a hétnek.

Nagy öröm iskolánk számára, hogy a Családbarát Ország az Idősekért, a Nemzedékek Együttműködéséért nyertes pályázatának keretében együttműködhetünk a Méliusz Juhász Péter Idősek Otthonával és a Bagaméri Református Szeretetotthonnal is.

Iskolánk hajdani és mai diákjai közül híres sportolók (olimpikonok, világbajnokok) emléktábláját avatjuk fel az épületben, a mai tanulóink tornabemutatója után. (2015. október 8. csütörtök, 10.50-11.35). Ezen a napon a „Dóczy-Kupa” döntőjén (tanár-diák focimeccsen) Dombi Tibor válogatott labdarúgó lesz a vendégünk. Egyidejűleg a Soli Deo Gloria (SDG) Református Diákmozgalom egész napos találkozást szervez a diákjainkkal. Mindezek mellett a diáksport-versenyek, előadások, beszámolók és megemlékezések színesítik még a programkínálatot. Záró rendezvényünk a 12. évfolyamos, végzős osztályaink szalagtűző ünnepélye, (2015. október 10., szombat 16.00,) melyet a Kölcsey Központban tartunk. A MATULA-NAPOK elnevezést az írónő Abigél című regényéből vettük, melyben egykori iskolájára is utalva használja ezt a nevet a regénybeli intézetre vonatkoztatva. Iskolánk életének egyik legfontosabb eseménye ez a rendezvénysorozat, hiszen szerteágazóan szövi át a múlthoz való kapcsolódásán és a jelenben való kitekintésén keresztül az itt tanuló diákok és az itt tanító tanárok egész közösségét, hatást gyakorolva a diákok hitbeli és közösség megélési képességeinek fejlesztésére. Az egyházhoz, az iskolához és a lakóhelyhez való kötődés esélyeit nagymértékben elősegíti.

Szeretettel hívunk és várunk minden mai és egykori diákot, tanárt, szülőt és érdeklődőt a 13. MATULA-NAPOKRA.

 

Attachments:
FileLeírásFile sizeUtoljára módosítva
Download this file (A 13. Matula_ napok_meghivója_ belső_2015.09.23.pdf)A 13. Matula_ napok_meghivója_ belső_2015.09.23.pdf 157 Kb2015-10-02 14:06
Download this file (A 13. Matula_ napok_meghivója_külső_2015.09.23.pdf)A 13. Matula_ napok_meghivója_külső_2015.09.23.pdf 294 Kb2015-10-02 14:04

Módosítás: (2015. október 02. péntek, 14:13)

 

Nyertes pályázat

Gimnáziumunk az EMMI Család- és Ifjúságvédelmi Államtitkársága által meghirdetett „CSALÁDBARÁT ORSZÁG 2015”  pályázat  ,,Családbarát Ország az idősekért, a Nemzedékek Együttműködéséért” elnevezésű projektjében 1 000 000 Ft pályázati támogatást nyert el, amelyet többek között  a debreceni Méliusz  Juhász Péter Református Öregek Otthonával  és a bagaméri Református Szeretetotthonnal együttműködve fogunk felhasználni.

 

Családbarát pályázat

Mint arról már beszámoltunk, egymillió forintot nyert a Családbarát Ország az Idősekért, a Nemzedékek Együttműködéséért című pályázaton a Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziuma. A projekt nyitóalkalmát szeptember 28-án, 8 órától tartották a Debrecen- Kossuth utcai református templomban. A debreceni Méliusz Juhász Péter Református Idősek Otthonának igazgatója prédikációjában kifejtette, hogy örömmel fogadták, hogy időt tölthetnek együtt a fiatalokkal egy nyertes pályázat kapcsán, amely áldássá lett mindenki számára. „Az áldás, amit kapunk azért hatékony, mert Istennel kapcsol össze”- hangsúlyozta Marján Éva, majd kiemelte, hogy az Úr áldását, ha mindenhova elvisszük, akkor megláthatjuk azt a csodát, ahogyan Ő általunk munkálkodik.

Ilyés Ilona a gimnázium igazgatója a megnyitó alkalmon kiemelte, hogy a tanév során két intézménnyel, a Méliusz Juhász Péter Református Idősek Otthonával és a Bagaméri Református Szeretetotthonnal működik együtt az iskola. A diákok a pályázatban nem csak azt vállalták, hogy beszélgetnek az idősekkel, hanem azt is, hogy ha kell segítenek például az otthonok kertjeinek rendbetételében és mindenben, amit a vezetők kérnek. Emellett az év folyamán szeretne az iskola az idősekkel közös programokat is szervezni, így például a tervek szerint dóczysták adventi koncertet adnak majd mindkét intézményben, de közös farsangi jelmezkészítésben és közös színházlátogatásban is gondolkodnak a pályázatban résztvevő diákok és tanárok.

Viktor László, a Bagaméri Református Egyházközség lelkipásztora a projektnyitó istentiszteleten elmondta, hogy nagyon örül a pályázatnak, mert fontosnak tarja a két generáció egymáshoz közelebb hozását. Így gondolja Darányi Erzsébet a bagaméri Szeretetotthon igazgatója is, aki hangsúlyozta, hogy elsősorban az egyházi és világi ünnepek megtartásában kérik majd a diákok segítségét. Marján Éva a debreceni Idős Otthon igazgatója pedig kifejtette, bízik benne, hogy sok szép közös programot tudnak majd megvalósítani a fiatalokkal. Madarász Blanka 10-es tanuló, a Diákönkormányzat elnöke a megnyitón hangsúlyozta, hogy nem csak az időseknek, hanem a fiataloknak is fontos ez a pályázat, mert mint mondta figyelmességre neveli a diákokat az idősekkel való kapcsolattartás. Kiemelte: „Szükséges, hogy a különböző generációk egymást támogatva, segítve, egymástól tanulhassanak”.

A megnyitó alkalom végén a Tiszántúli Református Egyházkerület nevében, Derencsényi István kerületi lelkészi főjegyző köszöntötte a pályázat résztvevőit és azt kívánta, hogy a közös programok szeretetben, egymás megbecsülésében és kölcsönös tiszteletadásban teljenek.

A pályázatban az Emberi Erőforrások Minisztériuma olyan rendezvényeket, képzéseket, kommunikációs programokat, kiadványokat, kiállításokat, kreatív akciókat, modell értékű projekteket támogat, amelyek az idősek és fiatalok együttműködését erősítik, népszerűsítik.

 

Módosítás: (2015. szeptember 30. szerda, 12:17)

 
További cikkeink...
Kép találomra
100_5090.JPG
Lícium Médiaportál
Hirdetés
Szavazások
Új honlap
 
Névnap
Ma 2015. október 07., szerda, Amália napja van. Holnap Koppány napja lesz.
Ki olvas minket
Oldalainkat 9 vendég böngészi
Megújult a Dóczy
Hirdetés